Kuntien TakauskeskusKommunernas GaranticentralMunicipal Guarantee Board

Kommunernas garanticentral är en offentligrättslig anstalt, vars syfte enligt lagen om Kommunernas garanticentral är att trygga och utveckla en gemensam medelsanskaffning för kommunerna. För att detta syfte skall nås kan garanticentralen bevilja garantier för sådan medelsanskaffning till kreditinstitut som direkt eller indirekt ägs av kommunerna eller lyder under kommunernas bestämmanderätt att medlen lånas ut till kommuner och samkommuner samt sammanslutningar som helt ägs av kommunerna eller helt lyder under deras bestämmanderätt och till sammanslutningar som anges av statliga myndigheter och som hyr ut eller producerar och håller bostäder på sociala grunder, eller till sammanslutningar som lyder under sådana sammanslutningars bestämmanderätt.

 

 

 

 

 

 

 
Kommunernas Garanticentral | Yrjögatan 11 A 1, 00120 Helsingfors | tel. (09) 6227 2880 | fax (09) 6227 2882